Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny

Budapest International Guitarfestival

2020. november 2-7.

Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny

7 NOVEMBER 2020 Saturday 6 pm
Concert with Young Artists from V4 Countries

PETRA POLÁČKOVÁ
guitarist
(Czech Republic)

SYLVIUS LEOPOLD WEISS:

Sarabande (Suite II D major)
Passagaille (Suite XVIII D major)
(both London Manuscript)

JOHANN KASPAR MERTZ: 6 Schubert’sche Lieder

  • Lob der Thränen
  • Liebesbothschaft
  • Aufenthalt
  • Das Fischermädchen
  • Die Post
  • Ständchen

Guitar: 9-string romantic guitar, Jan Tuláček (2014)

Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny